Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący rozliczania się z obrotu kryptowalutowego. W wiadomości do inwestorów, MF poinformowało o skutkach podatkowych w PIT, VAT i PCC. 

Komunikat zawarty na stronie Ministerstwa Finansów obejmuje ujęcie kryptowalut w corocznych rozliczeniach.

W rocznym PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether. Wskazujemy skutki obrotu kryptowalutami w podatku dochodowym od osób fizycznych, od towarów i usług oraz od czynności cywilnoprawnych– MF

PIT

Ministerstwo przypomina, że w picie należy wykazać nie tylko normalne przychody ze sprzedaży, ale także wszelkie zamiany kryptowalut takich jak Litecoin, Bitcoin, czy Ethereum. Ich rozliczenie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a sposób ich opodatkowania zależy od źródła uzyskania dochodów i formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Źródła przychodów kryptowalutowych mogą być dwojakie:

 • pochodzące z praw majątkowych
 • pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej

Obrót cyfrowymi środkami rozliczeniowymi generuje przychód w przypadku:

 • sprzedaży kryptowalut (zamiany na waluty fiat)
 • zamiany kryptowalut na inne kryptowaluty, usługi, bądź towary

Zamiana kryptowalut ma być uznawana za formę odpłatnego zbycia, analogiczną do zamiany innych praw majątkowych jak np. wierzytelności.

Koszty uzyskania przychodów to koszty, które inwestor poniósł w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, bądź zabezpieczenia źródła przychodów.

Koszty to wydatki, które spełniają łącznie warunki:

 1. zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,
 2. nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,
 3. są odpowiednio udokumentowane.

Jeżeli obrót kryptowalutowy prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej, sposób rozliczania i ewidencjonowania dla celów podatkowych uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów zależy od rodzaju prowadzonych przez podatnika ksiąg podatkowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych).

Podatnik może dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wyłącznie na podstawie określonych dokumentów (faktury, rachunki). Wyciągi z historią transakcji giełdowych z internetowej giełdy kryptowalut, czy wyciągi z kont bankowych z historią transakcji nie stanowią dowodów księgowych w rozumieniu przepisów i przychody oraz koszty uzyskania przychodu udokumentowane wyłącznie w ten sposób nie mogą zostać zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Jeśli podatnik dokumentuje postanie przychodu podatkowego w inny, rzetelny sposób, powinien to uwzględnić w trakcie roku podatkowego w bieżącej zaliczce na podatek. Ma obowiązek rownież dokonać odpowiednich wpisów w rozliczeniu rocznego podatku dochodowego:

 • wydatki na zakup kryptowaluty powinny być dokumentowane w  kosztach uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku, tj. „na bieżąco”, czyli w dacie zakupu i według cen zakupu,
 • przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów z obrotu kryptowalutą brak jest podstaw prawnych do stosowania metody FIFO („pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”) [9].

Dochód od obrotu kryptowalutowego kwalifikowany jest do jednej z dwóch kategorii:

 • praw majątkowych, które opodatkowane są na zasadach ogólnych i wykazywane są w zeznaniu PIT-36 w części D.1. lub D.2.,w wierszu 7: Prawa autorskie i inne prawa.
 • pozarozlicznej działalności gospodarczej, obejmującej łączenie z innymi dochodami z tego źródła przychodów.  Dochód (stratę) z tego tytułu należy wykazać w zeznaniu: PIT-36, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej, PIT-36L, jeżeli dla tego źródła przychodów wybrano formę opodatkowania 19% stawką podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Umowa sprzedaży lub zamiana kryptowalut, będących prawem majątkowym, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

 • umowa sprzedaży zobowiązuje do zapłacenia podatku w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty (dla kupującego)
 • umowa zamiany zobowiązuje do zapłacenia podatku w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności.

Umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut, która objęta jest podatkiem VAT, jest wyłączona z opodatkowania PCC. 

Podatek od towarów i usług (VAT)

Kupno i sprzedaż kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Kryptowaluty są uznane jako prawne środku płatnicze w ramach rozliczenia do celów VAT.

Sprzedaż i wymiana kryptowalut na waluty fiat (bądź odwrotnie), jak również zamiana kryptowaluty na inną kryptowalutę, korzysta ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem opodatkowania VAT. W związku z tym, podatnik co do zasady nie ma prawa odliczania VAT od nabywanych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania jak i kupna/sprzedaży kryptowalut.

 Obowiązek podatkowy dotyczący podatku VAT powstaje w chwili sprzedaży/wymiany kryptowaluty na walutę fiat, oraz w razie wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę. Podstawa opodatkowania handlu kryptowalutą w zakresie sprzedaży/kupna za walutę fiat lub inną kryptowalutę, musi być wyrażona w złotówkach.

Jak rozliczyć się z kryptowalut w 2018?
3.7 (73.33%) 3 votes